Huisregels

                                 

Openingstijden en dagen

 • Green kiddooz  is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.00 uur.
 • Op nationaal erkende feestdagen en geplande vakanties van de gastouder wordt er geen opvang geboden.  
 • Green kiddooz vangt maximaal 5 kinderen per dag op van 3 maanden t/m 4jaar.
 • De afgesproken opvanguren worden vastgelegd in de overeenkomst tussen gastouder en ouder en het opvangoverzicht.
 • Deze contracturen worden altijd gereserveerd en in rekening gebracht. De minimaal af te nemen uren zijn 8 uur per dag. Structurele wijzigingen in de afgesproken opvanguren (contracturen) dienen 2 maanden tevoren doorgegeven worden.

Vakantie en vrije dagen

 • Minimaal 2 maanden van tevoren geven de vraagouders hun vakantie door, dit geldt ook voor de gastouder.
 • Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, Nieuwjaarsdag, 1e en  2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Koningsdag, goede vrijdag, Bevrijdingsdag,  1e en  2e Kerstdag.
 • De dagen dat Green kiddooz niet open is, wegens vrije dagen of ziekte van de gastouder worden niet in rekening gebracht. Nationaal erkende feestdagen worden wel doorberekend.

Ruildagen en extra dagen

 • Extra opvang kan worden aangevraagd bij de gastouder. Extra opvang kan enkel en alleen worden toegekend als de bezetting op de gevraagde dag dit toelaat. Extra dagen en uren worden aan het reguliere tarief doorberekend.
 • Indien het kind op extra aangevraagde dagen toch niet gebracht wordt dienen de uren gewoon doorbetaald te worden. Dit i.v.m. het vrij houden van een plek.

Tarieven en betaling

 • Green Kiddooz hanteert per kind een uurprijs van €7. Dit is inclusief fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes, sap en melk. De uurprijs is exclusief: babyvoeding en luiers. Naast het uurtarief van Gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.
 • Bij ziekte/afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.
 • De vraagouder betaalt binnen 15 dagen na afloop van de maand de gastoudervergoeding. Bij herhaaldelijk niet tijdige betaling brengt de gastouder een boete van 50€ in rekening bij de vraagouder. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt en een betalingsachterstand heeft van één maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten, waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

Ziekte

 • Het voordeel van gastouderopvang is dat u uw zieke kind toch kunt brengen. Mocht u besluiten om uw kind niet te brengen, of mocht ik besluiten dat het niet verstandig is het zieke kind op te vangen (besmettelijke ziekte) dienen de vaste opvanguren gewoon doorbetaald te worden.
 • Coronaprocedure: Mocht uw kind/kinderen corona-achtige verschijnselen hebben, dan dient t.a.t. de laatste versie van de corona-beslisboom te worden geraadpleegd en opgevolgd. Mocht volgens de beslisboom blijken dat een ziek kind thuis moet blijven (kinderen hoeven trouwens niet -altijd- getest te worden op corona), dan geldt dit als ziekte en worden er wel opvangkosten in rekening gebracht. Kinderen dienen vervolgens 24 uur klachtenvrij te zijn alvorens ze weer naar de opvang mogen komen.
 • Bij opvang van meerdere kinderen binnen een gezin: Bij ziekte van een van uw kinderen wordt er verwacht dat eventueel andere kinderen van uw gezin gewoon naar de opvang komen. Mocht u besluiten ook andere kinderen van uw gezin thuis te houden, worden deze uren doorberekend.
 • Coronaprocedure: Indien er binnen het vraag oudergezin Corona heerst, is het niet toegestaan het kind/ de kinderen te brengen en dienen de quarantainevoorschriften van de overheid opgevolgd te worden. In dit geval zijn er echter wel opvangkosten verschuldigd.
 • Ziekte binnen mijn gezin: Wanneer er binnen mijn gezin een ziekte heerst, zal ik u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u uw kind brengt. Als u besluit om uw kind niet te brengen en ik bied wel opvang, worden deze uren doorberekend. Besluit ik dat het niet verstandig is opvang te bieden, bent u geen opvangkosten verschuldigd.
 • Coronaprocedure: Indien ik een coronatest moet doen op een opvang dag en/of een dag moet wachten op de uitslag en de opvang dus dicht moet, breng ik wel opvangkosten in rekening. Indien er binnen ons gezin Corona heerst, is het niet toegestaan opvang te bieden en dienen de quarantainevoorschriften van de overheid opgevolgd te worden. In dit geval zijn er geen opvangkosten verschuldigd.

Halen en brengen

 • Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dient u dit door te geven. Indien niets is doorgegeven, neem ik altijd eerst contact met u op voordat uw kind meegegeven wordt.
 • Coronaprocedure: Brengen en ophalen bij de aangewezen tuindeur. Kinderen worden bij de deur overhandigd. Bij mooi weer beginnen en eindigen we vaak in de tuin. Daar is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand tussen volwassenen te kunnen garanderen. Ouders kunnen dan via de ingang van de tuin binnen komen. U dient bij binnenkomst hun handen te ontsmetten bij de deur. Er worden geen handen geschud.
 • Het kan soms even duren voordat de deur opengedaan wordt, bijvoorbeeld als de gastouder net een luier aan het verschonen is of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht rustig even bij de deur (of kijk even naar binnen) en wordt er na een paar minuten nog niet opengedaan bel dan nog een keer aan. Wellicht heeft de gastouder dan de deurbel niet gehoord.
 • Verder dient de vraagouder het volgende mee te nemen:
  1. knuffel van het kind
  2. speen (i.v.t.)
  3. minimaal twee sets reservekleding
  4. meerdere rompertjes, ondergoed, sokken
  5. regenbroek of regenpak voor het buitenspelen
  6. regenlaarzen
  7. in de zomer; zwemkleding en i.v.t. zwemluiers
  8. flessen en spenen en voeding
  9. anti-slipsokjes of slofjes
  10. Luiers
  11. Heen en weer schriftje

Wennen

 • Het wenmoment wordt samen afgesproken. Over het algemeen betreft het 2 uur opvang zodat de gastouder en uw kind goed aan elkaar kunnen wennen. Deze eerste 2 uur zijn gratis. Wilt u meer wenmomenten, dan kan dat in samenspraak geregeld worden. Over deze extra wenmomenten wordt wel het gewone uurtarief berekend.

Hygiëne en veiligheid

 • Uit hygiënisch oogpunt gaan de schoenen bij binnenkomst meteen uit. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan bij mij op slofjes/antislip sokken (zelf meegeven) lopen. Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
 • Elk kind heeft zijn eigen onderlaken, knuffel en slaapzak. Handdoeken, slabber, hoezen van verschoningskussens, washandjes e.d. worden dagelijks verschoond. De speelruimte wordt dagelijks gestofzuigd en gedweild. Alle oppervlaktes worden met een sopje afgenomen. Speelgoed dat kinderen in de mond hebben gehad, wordt dagelijks afgewassen. Toilet wordt dagelijks schoongemaakt.
 • Coronaprocedure: Beddengoed, knuffel en kleden worden standaard wekelijks verschoond. Deurklinken, kasten en ladeknoppen, kastvergrendelingen, kranen en leuningen worden dagelijks afgewassen. Alle andere bovengenoemde hygiëne-maatregelen blijven van kracht.

Contact met ouders/verzorgers

 • Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om iedere dag tot en met de eerste verjaardag van uw kind in een heen-en weer- schriftje worden geschreven deze moet u zelf aanschaffen. Indien u een gesprek wenst om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat via WhatsApp of bellen.

Opzeggen

 • Als u wilt opzeggen dient u rekening te houden met een maand opzegtermijn.
 • Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om één maand de afgesproken uren door te betalen.

Gebruik van foto’s

 • Foto’s worden alleen gemaakt indien ouders duidelijk hebben aangegeven dat zij het op prijs stellen dat er foto’s worden gemaakt tijdens de opvang. Foto’s kunnen dan gedeeld worden via het media dat ouders aangeven (WhatsApp, e-mail of USB-stick, etc.).
 • Green kiddooz maakt gebruik van facebook, Instagram en een website. Er worden ook foto’s tijdens de opvang gemaakt. Mocht u daar bezwaar tegen hebben kunt u dat aangeven.

Verjaardag en afscheid

 • Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind.
 • Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vindt. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.
 • Voor de verjaardagen van opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een kleurplaat maken (graag een week van tevoren doorgeven).

Spelen

 • Bij gastouderopvang ‘proberen we elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan om een wandeling te maken. Wilt u rekening houden met de kleren die vies kunnen worden. Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder.
 • Ook wordt er bij gastouderopvang binnen gespeeld of we knutselen gezellig. De gastouder probeert de kleding van de kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen vlekken. Ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden.
 • Voor buitenspelen is het handig als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee heeft. Verder is het voor binnen fijn als uw kind sloffen mee heeft.

Medicijnen en allergieën

 1. In principe, dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.
 2. Mocht uw kind allergieën hebben dan graag doorgeven zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

Aansprakelijkheid

 • De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Akkoord huisregels

 • Bij het tekenen van het contract met de gastouder gaat u ook akkoord met de huisregels van Gastouderopvang
 • Alles wat niet is vastgelegd in deze huisregels, is bespreekbaar in onderling overleg tussen gastouder en ouders.
 • Gedurende de corona pandemie volgt de gastouder de corona procedures van de GGD.